• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Op 19 april 2016 vond er een workshop plaats in het kader van het onderzoek dat het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool heeft opgezet voor het IPG: Maatschappelijk Toegevoegde Waarde voor Stad en Regio. Het doel van de workshop was het definiëren van de juiste prestatie-indicatoren (KPI’s), die bruikbaar zijn voor het IPG en als input dienen voor vervolgonderzoek. Want ‘Maatschappelijk Toegevoegde Waarde’ klinkt mooi, maar hoe meet je die waarde en welke instrumenten kun je ontwikkelen en gebruiken om positieve impact op die waarde te leveren?

Inkopers, ondernemers en experts waren uitgenodigd om mee te denken over het definiëren van KPI’s die de uitgangspunten vormen om de maatschappelijke impact te meten.

Bij de workshop werd gebruik gemaakt van de methode World Café, waar per tafel onder leiding van een tafelvoorzitter over een vastgesteld thema gediscussieerd wordt. Na een gezette tijd gaat de groep naar een volgende tafel met bijbehorend thema en gaat daar verder waar de vorige groep gebleven is. Zo wordt er telkens verder gebouwd op de bevindingen van de vorige groep(en)

De thema’s voor deze middag waren:

  • Stimuleren regionale MKB
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Social return

Nadat elke groep elk thema behandeld had, werden de resultaten kort samengevat door de tafelvoorzitters: studenten Simone Attema, Lisanne Kamp en Koen Kuipers. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd met behulp van stickers hun voorkeur van belangrijkheid aan te geven voor de verschillende sub onderwerpen.De volgende stap voor de studenten is om aan de hand van de geleverde input een vertaling te maken naar concrete KPI’s, die bruikbaar zijn voor het IPG en als basis dienen voor vervolgonderzoek.

Marius van der Woude en Gert Walhof concludeerden dat er tijdens de workshop levendige gesprekken zijn gevoerd en er veel input geleverd is. Helaas waren er weinig marktpartijen aanwezig, de bijdrage van die kant wordt nog gevraagd door middel van interviews met stakeholders.

De 18 deelnemers werden verdeeld over de verschillende thema tafels en er werd druk gediscussieerd vanuit verschillende invalshoeken. Over bepaalde zaken was men het al gauw eens (‘Innovatie vergt een andere manier van denken, er moet sprake zijn van risicobereidheid en het interne klimaat moet er voor open staan’) terwijl over andere onderwerpen meer standpunten waren (‘Wat doe je als er niet genoeg kwaliteit in de regio is? Buiten de regio inkopen? Of zorgen dat er meer kwaliteit in de regio komt?’). Ook werd er vanuit eigen ervaring in de branche veel input gegeven (‘Transparantie over de herkomst van producten kun je stimuleren door er een gunningscriterium van te maken’). Tevens werd er gebrainstormd over het stimuleren van Social Return (‘Kun je een MVO beleid als vereiste stellen?’).