• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

IPG Onderzoek: de Volgende Stap

Gepubliceerd op: 25-10-2017

November 2016 - ‘Hoe kunnen de inkoopuitgaven van de leden van het Inkoop Platform Groningen (IPG) leiden tot aantoonbaar meer maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad & Regio?’ is de centrale vraag waar de leden van het IPG en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen nu anderhalf jaar aan werken. De eerste inzichten liggen op tafel en wat de volgende stappen zijn, is duidelijk.

Gemiddeld 55 % van de inkoopuitgaven in de regio

De leden van het IPG kopen jaarlijks voor € 1,5 miljard euro in. De eerste vraag die voorlag was om uit te zoeken welk deel van deze uitgaven al in Noord Nederland (de regio) worden gedaan en om welke producten en diensten het gaat. Inmiddels weten we dat tussen de 40 en 75% van de inkopen direct of indirect in de regio terecht komen. En hoe deze inkopen zijn verdeeld over de verschillende productgroepen. Het IPG lijkt een belangrijke economische factor voor het regionale MKB.

Maatschappelijke Toegevoegde Waarde gaat in de kern over duurzaam

Maatschappelijke Toegevoegde Waarde is een abstract begrip. Het is daarom belangrijk om dit nader te omschrijven, op zo’n manier dat het ook in de praktijk hanteerbaar is tussen instellingen en bedrijven, of beter tussen inkopers en verkopers. In dit project omschrijven we het resultaat van maatschappelijke toegevoegde waarde als duurzaamheid, te weten milieu = CO2 footprint, sociaal = werkgelegenheid ook voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en innovatie = nieuwe producten en diensten die ook in de toekomst voor duurzaamheid zorgen.

Weten is meten

Inkoop gaat in de kern over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wat heeft een organisatie nodig? Ze kan of wil dit niet zelf maken, maar inkopen. En wat kunnen leveranciers bieden om aan deze behoefte invulling te geven? Belangrijk is dat de inkopers van het IPG maatschappelijke toegevoegde waarde onderdeel kunnen maken van aanbestedingen. En dat de resultaten kunnen worden gemeten en voor alle belanghebbenden inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De komende periode zal worden gebruikt om voor de genoemde duurzaamheidsaspecten kritische prestatie- indicatoren te bepalen in samenspraak met bedrijven uit de regio. En er wordt gezocht naar slimme software om de administratieve lasten van het meten van de resultaten voor inkopers en gecontracteerde leveranciers zo laag mogelijk te houden.

Concentreren op twee productgroepen

De leden van het IPG kopen een groot palet aan producten en diensten in. Voor het welslagen van dit project moeten we een keuze maken. Na bestudering van o.a. de inkoopuitgaven en de resultaten van een tweetal workshops in het voorjaar, is besloten in eerste instantie aan de slag te gaan met de productgroepen catering en  gebouwen/ gebouw gerelateerde installaties. 

De Aanbestedingswet als juridisch kader

Bijna alle leden van het IPG moeten zich bij inkopen conformeren aan de Aanbestedingswet. De laatste versie van deze Wet is op 1 juli van dit jaar van kracht geworden. Het uitgangspunt is, om de mogelijkheden die deze Wet biedt om duurzaamheid door aanbestedingen te realiseren, optimaal te benutten. De theoretische mogelijkheden binnen de Wet zijn inmiddels in kaart gebracht. Nu de praktijk.

Experimenteren

Maatschappelijke toegevoegde waarde is een dynamisch begrip. Er komen steeds nieuwe inzichten en meningen. Nieuwe technologie is van grote invloed op richting en snelheid. Daarom is besloten om de komende jaren een aantal experimenten te doen in aanbestedingen. Op deze manier willen we ondervinden wat goed en minder goed werkt en zo een bijdrage leveren aan de inkooppraktijk.  

Voor meer informatie over het project Maatschappelijk Toegevoegde Waarde voor Stad & Regio houdt u de IPG website, www.hanze.nl/inkoopmanagement en de IPG-nieuwsbrief in de gaten. Hebt u vragen, neem dan contact op met projectleider Marius van der Woude (m.van.der.woude@pl.hanze.nl)

door Gert Walhof

Lector Inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen – Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap