• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Overheid als gecontroleerde proeftuin voor duurzame technologieën

Gepubliceerd op: 16-06-2020

Gemeente Oldambt wil zo veel mogelijk gemeentelijke panden – zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen – vóór 2030 van het aardgas af hebben. De gemeente zet daarvoor in september een uitdagende aanbesteding in de markt. Samen met een of meerdere partners wil Oldambt de komende 10 jaar op zoek gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen. Daarnaast wil de gemeente positief bijdragen aan een betere wereld aan de hand van de VN Werelddoelen.

De uitdaging

De landelijke gemeente Oldambt zet o.a. met deze aanbesteding de negatieve ervaringen met aardgaswinning om in kansen. Vanaf het begin van de overeenkomst stelt de gemeente het begrote budget voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en onderhoudskosten beschikbaar aan de nieuwe partner(s). Het gaat indicatief om 25 gebouwen en € 500.000 per jaar. De precieze getallen worden in een later stadium bekend gemaakt. De uitvoering moet binnen 10 jaar zijn gerealiseerd. Het contract loopt in beginsel tot 2050. Uitgangspunt is dat de begrote middelen tot 2050 beschikbaar gesteld worden aan de winnende inschrijver, zodat die kan investeren in alternatieve, duurzame vormen van verwarming, koeling, ventilatie en warmwatervoorzieningen. Marktpartijen worden uitgedaagd op hun visie, aanpak, vakmanschap en vaardigheden tot samenwerking en vernieuwing.

“Door op deze manier aan te besteden, geven we de markt veel ruimte om kennis, ervaring en creativiteit in te brengen.” – Menno Visser, projectleider duurzaamheid gemeente Oldambt

Positieve invloed als leidraad

De aanbestedingsmethode die de gemeente gekozen heeft, is “Rapid Impact Contracting (RIC)” ontwikkeld door KplusV en mede begeleid door Onlanders. Deze methode helpt de gemeente bij het waarmaken van het verduurzamingsbeleid, het tegengaan van klimaatverandering, het verminderen van de CO2-uitstoot en draagt direct bij aan 4 van de 17 aan de werelddoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s):
• SDG 7 – Betaalbare en schone energie
• SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
• SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
• SDG 17 – Partnerschap

Deze SDG’s vormen een belangrijke basis om binnen de samenwerkingsovereenkomst continu ruimte voor verbetering in te bouwen. Zo kan er aldoor gebruik gemaakt worden van de laatste kennis, innovaties en techniek.

“Zoals ik het zie is deze RIC-aanpak van de gemeente Oldambt, in combinatie met het langetermijnperspectief en het zonder meerkosten beschikbaar stellen van budgetten voor elektra, aardgas en technisch installatieonderhoud, een dijk van een kans voor iedere andere organisatie met maatschappelijk vastgoed om dit voorbeeld te volgen. Interessant dus voor gemeentes, provincies, waterschappen en andere overheden om deze aanbesteding goed in de gaten te houden!” – Erick Wuestman, adviseur innovatiegericht inkopen en circulaire economie bij KplusV

Werk in uitvoering

Voor de speerpunten in deze aanbesteding maakt de gemeente gebruik van ambities, gebaseerd op de bovengenoemde SDG’s. Deze ambities dienen als gunningscriteria. Na gunning worden beslissingen rondom de uitwerking genomen in lijn met deze SDG’s. Waarbij tijdens die uitwerking en in de jaren daarna aanhoudend wordt bekeken of de oplossing die is ontwikkeld op basis van één SDG, geen negatief effect heeft op een of meer van de andere SDG’s. Daarmee wil de gemeente onverwachte neveneffecten voorkomen of anders kunnen herstellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Lange termijn denken en langdurige partnerschap

In deze onzekere tijden wil de gemeente zowel zekerheid als flexibiliteit bieden aan haar toekomstige partner(s). Daarom in beginsel een partnerschap tot 2050 waarbij de gemeente als gecontroleerde proeftuin kan dienen voor toepassingen van nieuwe en/of nog niet gevalideerd technologieën. Zolang, en dat geldt voor alle aanpassingen, de opdrachtnemer maar borgt dat de comfortbeleving en servicegraad richting de gebruikers er niet onder te leiden hebben. En met de prikkel om vaart te maken, want hoe sneller de gemeentelijke panden van het aardgas af zijn, des te langer de terugverdientijd op de investering.

Uitnodiging voor online marktontmoeting

Partijen met brede kennis en ervaring op gebied van energiebesparende, isolerende, energieleverende, kostenbesparende en/of verduurzamende oplossingen en kennis over en/of talent voor het aardgasloos maken van (maatschappelijk) vastgoed, zijn van harte uitgenodigd voor de online marktontmoeting op 23 juni 2020 van 13.00 tot 16.00 uur. Graag aanmelden via inkoop@gemeente-oldambt.nl Meer informatie over de aanbesteding staat in de vooraankondiging op Tenderned.