• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Heeft uw organisatie interesse in lidmaatschap van IPNN? Dan komen we graag met u in contact via info@ipnn.nl

Bij definitieve aanmelding ontvangt u een toetredingsovereenkomst van de volgende strekking: 

------------------------------------------------------

Deelnemer en IPNN:

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

 1. IPNN is een samenwerkingsverband van (semi)overheidsorganisaties en wil bijdragen aan het duurzaam versterken van de (regionale) inkoopfuncties van de deelnemende organisaties;
 2. Deelnemer onderkent het belang van samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van inkoop;
 3. Deelnemer wenst graag lid te worden van het IPNN om samen te werken en bij te dragen aan de missie van het IPNN, door onder meer actief kennis op inkoopgebied te delen en de professionele ontwikkeling van haar medewerkers te bevorderen en;
 4. Partijen wensen hun samenwerking vast te leggen in deze overeenkomst.

EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1.            Onderwerp van deze overeenkomst

 • Deze overeenkomst regelt het lidmaatschap van Deelnemer van de Vereniging Inkoop Platform Noord-Nederland, het IPNN.
 • Deelnemer wordt lid van het IPNN en spant zich daarbij in om bij te dragen aan de missie van het IPNN (Visiedocument IPNN is reeds verstrekt).
 • Het IPNN spant zich in om binnen de redelijke grenzen van wat binnen haar mogelijkheden ligt bij te dragen aan de duurzame versterking van de inkoopfuncties van de Deelnemer.

Artikel 2.            Ingangsdatum, duur en opzegging

 • De samenwerking treedt in werking op het moment van ondertekening van deze overeenkomst en wordt aangegaan voor tenminste de duur van één jaar.
 • Partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen per 1 januari van ieder volgend jaar door opzegging vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar;
 • Zonder tijdige opzegging wordt deze overeenkomst op de eerste van januari telkens verlengd met een periode van één jaar.

Artikel 3.            Contributie

 • De kosten voor het lidmaatschap van IPNN bedragen gedurende het eerste lidmaatschapsjaar € <bedrag>.
 • De contributie wordt bij aanvang van het lidmaatschap naar rato, per maand, van de duur van het kalenderjaar toegepast.
 • Indien (om onvoorziene redenen) een lid tussentijds het lidmaatschap wenst te beëindigen vindt in beginsel geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 4              Slotbepalingen

4.1 Bepalingen in deze overeenkomst kunnen worden gewijzigd indien:

 • Zich omstandigheden voordoen die een wijziging noodzakelijk maken, in welk geval Partijen schriftelijk instemmen met de wijzigingen;
 • De Algemene Ledenvergadering voorstellen aanneemt die voorzien in wijzigingen van bepalingen van deze overeenkomst.

 

Alle leden van het IPNN: