• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) is een samenwerkingsverband van publieke instellingen in Noord-Nederland. Ooit begonnen in 2006 als Inkoop Platform Groningen, in 2019 uitgebreid naar Inkoop Platform Noord-Nederland. In december 2020 is de vereniging Inkoop Platform Noord-Nederland formeel opgericht. Het doel van IPNN is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren in Groningen, Friesland en Drenthe.

BESTUUR

Het bestuur van IPNN bestaat uit:

Naam Organisatie Portefeuille

Marcel van Putten

Provincie Groningen

Voorzitter + Overheid + Managers

Lidia Atanasov

UMCG

Facilitair

Geke Werkman-Bouwkamp

Hanzehogeschool

Juridisch + Werken

Jan Kiers

Gemeente Emmen

ICT + Contractmanagement

VISIEDOCUMENT INKOOP PLATFORM NOORD-NEDERLAND 2019-2024

Inleiding

De Inkoopfunctie heeft de laatste jaren een grote verandering doorgemaakt. Tot het begin van deze eeuw had inkoop een voornamelijk uitvoerende functie die ergens in de organisatie weggestopt was. Binnen de organisatie was weinig aandacht voor deze functie en bovendien vonden mensen het lastig. Over het algemeen werd het vak niet begrepen. Zo had elke organisatie zijn eigen inkoopsysteem dat redelijk op een houtje-touwtje manier bijgehouden werd. De focus was voornamelijk op het halen van een zo groot mogelijke inkoopbesparing. Lange termijn visie was er niet, contract- en leveranciersmanagement was niet ingeregeld. Zodra het contract afgesloten was, werd niet meer bijgehouden of de leverancier conform contractuele afspraken wel leverde.

De inkopers van weleer hadden een functionelere en operationelere focus dan nu het geval is. Ze waren meer gericht op de transactie an sich. Had de inkoopafdeling in het verre verleden een nog sterkere administratieve functie, in het begin van deze eeuw werd dat al minder. De focus begon zich te verplaatsen naar verbetering van inkoop door procesoptimalisatie en kreeg een meer tactische en strategischere benadering. Het profiel van een inkoper veranderde ook van een op korting gefixeerde medewerker met de focus op een zo laag mogelijke inkoopprijs naar een teamplayer en bruggenbouwer met een oplossingsgerichte houding, waarbij de focus ligt op risicoreductie, verlaging van transactiekosten en vergroten van de inkoopprofessionaliteit.

Inkopen in de publieke sector heeft als bijzonderheid in vergelijking met inkoop door de private sector dat het inkoopproces gereguleerd is. Komt de geraamde waarde van een opdracht boven een bepaalde drempelwaarde, dan is de inkoop gereguleerd door Europese regelgeving (Richtlijnen, Aanbestedingswet). Ook wanneer de waarde beneden de drempelwaarde ligt wordt inkoop gereguleerd door (een gedeelte van) de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Mede vanwege de geheel eigen merites van inkoop door (semi) publieke organisaties, is er behoefte om de krachten te bundelen, ervaringen te delen en kennis te vermeerderen.

Naast het streven naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, is inkoop ook bij uitstek het instrument om invulling te geven aan beleidsdoelstellingen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid of MKB-vriendelijk inkopen. Strategische beleidsdoelstellingen vinden vaak via het inkoopbeleid de weg naar aanbestedingen en ook op dit punt is het erg waardevol om kennis te kunnen delen en krachten te kunnen bundelen.

Samenwerking en IPNN

Hoe het begon…..

Samenwerking is een steeds belangrijker element van de inkoopfunctie. Zo is er samenwerking binnen de eigen organisatie, samenwerking met verschillende leveranciers en samenwerking tussen verschillende aanbestedende organisaties. Om het laatste te faciliteren is vanuit het Gronings initiatief ‘OneRegion’ in 2006 het Inkoop Platform Groningen (IPG) opgericht met als doel het nastreven van de (verdere) professionalisering van de inkoopfunctie bij de aangesloten (semi)publieke instellingen. In de beginjaren lag de focus van het IPG op de regio Stad Groningen. De afdelingshoofden inkoop van (semi)publieke instellingen gelegen in de stad Groningen kwamen maandelijks bijeen om op strategisch niveau te spreken over het professionaliseren van de inkoopfunctie. (Semi)publieke organisaties die buiten de regio Stad Groningen gevestigd waren, kregen interesse in deze vorm van samenwerking. Steeds vaker kwam de vraag van inkopende organisaties om deel te kunnen nemen aan het IPG. Deze vraag en de wens van het IPG om de professionaliseringsslag breder te trekken naar Noord-Nederland, heeft ertoe geleid dat in april 2019 het IPG omgedoopt is tot het IPNN, Inkoop Platform Noord Nederland. Het IPNN richt zich nu op de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lidmaatschap is nu vrijgegeven voor (semi)publieke organisaties uit deze drie provincies.

Tafels

Het IPNN is georganiseerd in een bestuur en verschillende ‘tafels’. Vanwege de (groeiende) omvang van het IPNN is ervoor gekozen om de organisaties op thema’s onder te verdelen. Daartoe zijn zogenaamde tafels ingericht. Elke tafel behandelt zijn eigen specifieke onderwerp(en) behorende bij het thema. De tafel is de ontmoetingsplek voor de trekkers vanuit de verschillende organisaties en de tafel faciliteert ontmoeting door en voor de achterban van de organisaties. Voor wat betreft dat laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ‘IPNN-cafés’ waarbij een (externe) spreker een korte presentatie geeft over een actueel inkoop gerelateerd onderwerp. Na de presentatie is er voor de aanwezigen ruimte is om te netwerken.

Van de leden wordt een actieve deelname verwacht. Passief lidmaatschap is niet wenselijk. Duurzame ontwikkeling van de inkoopfunctie is alleen mogelijk wanneer alle leden zich actief inspannen en bijdragen.

Het IPNN kent de volgende tafels:

Thema’s

Het IPNN kent drie overkoepelende thema’s, welke voor alle tafels gelden:

 1. Economie
 2. Kennis
 3. Mobiliteit

Elke tafel heeft aandacht voor de deze overkoepelende thema’s.

Lidmaatschap

Elk lid van het IPNN betaalt een bepaald bedrag per jaar en de begroting in het jaarplan van de tafels verschaft inzicht over de besteding van dat bedrag. Naast de al eerder genoemde actieve bijdrage wordt dus ook een financiële bijdrage gevraagd. Deze jaarlijkse bijdrage lag in de afgelopen jaren tussen de Euro 3000-4000 per IPNN lid. Elk lid ondertekent het memorandum van overeenstemming.

Missie IPNN

Inkoop Platform Noord Nederland is dé inkoop netwerkorganisatie van Noord Nederland en wil door middel van open inkoopsamenwerking tussen (semi)overheidsorganisaties, bedrijven, instanties en organisaties bijdragen aan het duurzaam versterken van de (regionale) inkoopfunctie.

Om dit te bereiken is het volgende nodig.

In de komende 5 jaar:

 • Staat het IPNN landelijk bekend als de succesvolle noordelijke inkoopsamenwerking;
 • Laat het IPNN een gestage groei zien van leden die voortkomen uit verschillende soorten (semi)publieke organisaties;
 • Is het IPNN voor haar leden dé plaats om specifieke en generieke inkoopkennis op te halen en in te brengen;
 • Zijn de leden van het IPNN voor (aankomende) inkoopprofessionals aantrekkelijke werkgevers en wordt Noord-Nederland een gewilde arbeidsmarkt voor inkopers;
 • Zijn de leden van het IPNN in staat om samen te werken op het gebied van aanbestedingen en het uitwisselen van personeel;
 • Is het IPNN het platform voor innovatieve vormen van aanbestedingen.
 • Het IPNN is de verbinder bij inkoop vraagstukken waarbij de regionale problematiek een grote rol speelt en mogelijk een andere aanpak vereist dan landelijk of Europees;
 • Onderzoekt het IPNN op welke wijze leden maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap kunnen tonen;
 • Het IPNN zoekt daar waar mogelijk verbinding met de (regionale) markt;
 • Staat het IPNN bekend om haar inspirerende en interessante bijeenkomsten voor haar leden.

Aanmelden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en het lidmaatschap van IPNN? Dan kunt u ons bereiken via info@ipnn.nl