• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Inkoop Platform Noord-Nederland (IPNN) is een samenwerkingsverband van 19 grote publieke instellingen in Noord-Nederland. Ooit begonnen als Inkoop Platform Groningen, in 2019 uitgebreid naar Inkoop Platform Noord-Nederland. Het doel is om maatschappelijk toegevoegde waarde te creëren in Groningen, Friesland en Drenthe.

BESTUUR

Het bestuur van IPNN bestaat uit:

Marcel van Putten (Provincie Groningen) - voorzitter
Lidia Atanasov (UMCG) - tafel Facilitair
Bertil Kruize (RDW) - tafel ICT
Geke Werkman (Hanzehogeschool) - tafel Juridisch

VISIEDOCUMENT INKOOP PLATFORM NOORD-NEDERLAND

INLEIDING

Inkoop Platform Noord-Nederland is dé netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de inkoopfunctie van de deelnemende organisaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Werkterrein

Inkoop Platform Noord-Nederland richt zich op de verbinding, delen van kennis/expertise en ontwikkeling van de inkoopafdelingen, hun medewerkers van en alle afdelingen die diensten van deze afdelingen afnemen van (semi)overheidsorganisaties. Hierbij wordt verbinding gezocht met aanpalende organisaties en instanties.

Bestaansrecht

Inkoop Platform Noord-Nederland ontleent haar bestaansrecht aan het vroegtijdig sturen en reageren op trends en ontwikkelingen en de effecten hiervan op de betrokken inkoopafdelingen en hun inkoopmedewerkers. Hiermee betracht zij waarde toe te voegen aan de medewerkers die behoefte hebben aan diensten, leveringen en werken. Doel is onder meer professionalisering en ontwikkeling van de inkoopfunctie van de aangesloten organisaties waarmee de organisatie beter bediend kan worden in het realiseren van de doelstellingen.

MISSIE EN VISIE

Inkoop Platform Noord-Nederland wil door middel van open inkoopsamenwerking tussen (semi)overheidsorganisaties, bedrijven, instanties en organisaties de regionale economie en werkgelegenheid versterken.

Om deze missie te bereiken willen we:

 1. Een optimale aansluiting tussen regionale vraag en aanbod.
 2. Instellen van een kenniscentrum inkoop.
 3. Daar waar mogelijk inkoopsamenwerking bevorderen en faciliteren.
 4. Organiseren van open bijeenkomsten met regionale (markt)partijen.
 5. Optimaal gebruik maken van kennis, competentie, diversiteit in talent, zelf-oplossend vermogen en verantwoordelijkheid van medewerkers bij de aangesloten organisaties.

UITVOERINGSPROGRAMMA 2017-2020

Missie en visie vertalen naar een uitvoeringsprogramma vanuit missie en visie voor de beleidsjaren 2017-2020. Het moet inzicht geven in de activiteiten en de resultaten die worden gerealiseerd.

 1. Korte termijn doelstelling 2017
 2. Middellange termijn doelstelling 2018-2019
 3. Lange termijn doelstelling > 2020

ORGANISATIE VAN INKOOP PLATFORM NOORD-NEDERLAND

Inkoop Platform Noord-Nederland is dé netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties. Het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen maakt integraal deel uit van het IPNN.

Voor de periode 2017-2020 wordt uitgegaan van een instapmodel. Hierbij wordt uitgegaan van een cafetariamodel zodat leden kunnen kiezen voor onderdelen die het beste bij hun organisatie past.

Een bestuur en een voorzitter geven leiding aan dit proces. Hun rol is die van aanjager, proactief, coördinerend, initiërend, verbinder en gatekeper.

Front en backoffice

Voor de uitvoering van het (werk)programma wordt gebruik gemaakt van een vaste kern bestaande uit een frontoffice programmamanager, communicatiemedewerker, webmaster.

De backoffice faciliteert de werkgroepen en het bestuur in de uitvoering van hun taken.

Flexibele schil

Daar waar nodig wordt voor de uitvoering een beroep gedaan op de expertise en capaciteit van de deelnemende organisaties. De achterban is actief betrokken.

Het samenwerkingsmodel

Inkoop Platform Noord-Nederland streeft naar meerwaarde voor haar partners. Samen met de aangesloten leden maar ook met externe partners als NEVI (Kring Noord) en VNO-NCW Noord / MKB Noord wordt invulling gegeven aan vaste thema’s door onder anderen het organiseren van diverse activiteiten. Daarbij geldt dat samenwerking en daarmee ook het succes van twee kanten komt. De aangesloten organisaties ‘HALEN’ en ‘BRENGEN’.

Aanmelden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en het lidmaatschap van IPNN? Dan kunt u ons bereiken via info@ipnn.nl